Archief van februari 2015

Wijzigingen Wet Werk en Zekerheid per 1 januari 2015 nog eens in het kort

Voor werkgevers om niet over het over het hoofd te zien: de wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2015:

Aanzegtermijn en boete
Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer geldt een aanzegtermijn.
De aanzegtermijn houdt in dat de werkgever schriftelijk aangeeft of de overeenkomst na afloop wel of niet wordt voortgezet.
Als de overeenkomst wordt voortgezet moet de werkgever aangeven onder welke voorwaarden. De werkgever moet dit uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract bekend maken aan de werknemer.

Laat de werkgever niet op tijd weten of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet? Dan is hij de werknemer een vergoeding van 1 maandsalaris verschuldigd.
Houdt de werkgever zich wel aan de aanzegplicht, maar geeft hij het te laat aan? Dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd. Bijvoorbeeld: is de werkgever een week te laat, dan betekent dit een vergoeding van een weeksalaris.

Proeftijd
Sinds januari 2015 is het opnemen van een proeftijdbeding in de arbeidsovereenkomst gewijzigd. Hieronder een overzicht of een proeftijd in een arbeidsovereenkomst mag worden opgenomen.
– Tijdelijke overeenkomst van 6 maanden of korter: geen proeftijd
– Tijdelijke overeenkomst langer dan 6 maanden maar minder dan 2 jaar: 1 maand proeftijd
– Tijdelijke overeenkomst van 2 jaar of langer: maximaal 2 maanden proeftijd.
Bij verlening van een arbeidsovereenkomst mag geen proeftijd meer worden opgenomen tenzij er andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de werknemer worden gevraagd.

Concurrentiebeding
Een concurrentiebeding bevat een verbod voor de werknemer om na het einde van zijn contract soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als ondernemer.
Sinds 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om in een nieuw tijdelijk contract een concurrentiebeding op te nemen.
Op deze regel is 1 uitzondering: als de werkgever kan aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, dan mag er een concurrentiebeding in het contract staan.
De motivering voor een concurrentiebeding moet in het contract zijn opgenomen. Zonder motivering geldt het beding niet.